ANBI-status’ & Transparantie

Transparantie

Deze pagina met aanvullende informatie over stichting Jikkie sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Officiële naam: stichting Jikkie. Tevens publiek bekende naam.

KvK nummer: 57714045.

Akte van oprichting 9 april 2013.
Eeserstraat 2; 9537 TA  Eesergroen.

mail: info@stichtingjikkie.nl

mob: 06 10434942

IBAN nr: NL86 RABO 0114052174

Doelstelling

Stichting Jikkie is er voor:

 • Kinderen, volwassenen en gezinnen die baat hebben bij therapie met behulp van paarden, maar dit zelf niet (volledig) kunnen betalen. Via de stichting kunnen zij een financiële bijdrage aanvragen om deze therapie te kunnen volgen.
 • De (gedeeltelijke) bekostiging van de opleiding tot paardencoach voor therapeuten. Deze paardencoaches geven therapie met behulp van paarden volgens de werkwijze en uitgangspunten van stichting Jikkie.
 • De financiering van onderzoek naar therapie met behulp van paarden.

Bestuurders

Tjitske Sijtsema (voorzitter) per 9 april 2013.

Harriët Prins (penningmeester) per 9 april 2013.

Uyen Lu (algemeen bestuurslid) per 1 september 2016.

Beloningsbeleid

Voor de bestuursactiviteiten ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventuele onkosten, voor zover niet bovenmatig, worden vergoed. Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting, zodat overigens geen beloningsbeleid van toepassing is.

Jaarrekening 2013 met toelichting treft u in deze link aan.

Jaarrekening 2014 met toelichting treft u in deze link aan.

Jaarrekening 2015 met toelichting en financieel jaaroverzicht 2015 treft u aan in deze link.

Jaarrekening 2016 met toelichting en financieel jaaroverzicht 2016 treft u aan in deze link.

Jaarrekening en financieel jaaroverzicht 2017 treft u in deze link aan.

Jaarrekening en financieel jaaroverzicht 2018 treft u in deze link aan.

Jaarrekening en financieel jaaroverzicht 2019 treft u in deze link aan.

Jaarrekening en financieel jaaroverzicht 2020 treft u in deze link aan.

Jaarrekening en financieel jaaroverzicht 2021 treft u in deze link aan.

Jaarrekening en financieel jaaroverzicht 2022 treft u in deze link aan.

Jaarrekening en financieel jaaroverzicht 2023 treft u in deze link aan.

ANBI

Stichting Jikkie heeft op vrijdag 13 juni 2014 een positieve beschikking ontvangen van de belastingdienst om als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt te worden.

Om u meer duidelijkheid te geven wat dit precies inhoudt en welke voordelen dit heeft, treft u onderstaand een verdere uitleg aan. Deze uitleg is ook te vinden op de site van de belastingdienst.

Wat is een ANBI precies?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen ze de 90%-eis.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Ook heeft een ANBI de volgende verplichtingen tegenover de belastingdienst. Een ANBI:

 • Blijft voldoen aan de voorwaarden
 • Geeft de belastingdienst inzicht in de administratie als zij daarom vragen
 • Geeft wijzigingen in het correspondentieadres door bij het eigen belastingkantoor.
 • Meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld een van de volgende wijzigingen zijn:
  • Niet meer (kunnen) voldoen aan de doelstelling
  • Wijziging van de doelstelling
  • Andere samenstelling van het bestuur, als daardoor niet meer wordt voldaan aan het beschikkingsmachtscriterium
  • Verandering in beloningen en/of vacatiegelden
  • Andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing

Als een ANBI zich niet aan de verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen.

Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij:

 • Erven
 • Schenken
 • Giften

Een ANBI heeft de volgende belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.

Alleen instellingen die door de belastingdienst als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.